Eiendomsutvikling

Provenia deltar som partner i verdiøkende utvikling av fast eiendom. Dette dekker hele verdikjeden fra regulering til salg/utbygging. Noen prosjekter har lang tidshorisont, mens andre har kortere prosjektløp. Vi har deltatt i flere prosjekt "set-up" og etablering av prosjektselskap.

Utviklingsprosjekter kan omfatte konseptutvikling, omregulering til planlagt formål og salg til utbyggere/investorer.

For grunneiere er det fordelaktig med et samarbeid da du tar del i verdiskapningen gjennom en utviklingssavtale. Prisen fastsettes ved inngåelse av avtalen og ingen eiendom overskjøtes før prosjektet er i havn og oppgjør for tomten(e) mottas.

Samarbeid med grunneiere

Vi samarbeider med grunneiere på flere måter:

 • Utviklingsavtaler hvor grunneier tar del i verdiskapningen gjennom en omregulering. Kostnads- og risikofritt for selger. Du er sikret en avtalt pris på forhånd. Grunneier kan delta som medeier i prosjektet.
 • Avtale om justeringer eller mindre endringer i vedtatte reguleringsplaner.
 • Kjøp av tomteområder.

Hvorfor samarbeid med oss:

 • Attraktiv økonomisk mulighet for grunneiere hvor eiendom med lav alternativ verdi foredles gjennom utvikling og omregulering til salgbart formål
 • Vi har nettverk mot aktuelle investorer og brukere av tomter for ulike formål
 • Grunneier tar del i verdiskapningen, men slipper arbeid og finansiell risiko
 • Ingen eiendom overskjøtes før avtalt oppgjør finner sted
 • Reguleringsarbeid er både kostbart og tidkrevende
 • Flere kommuner krever feltutbygging for å godkjenne reguleringsplaner og fradeling til boligformål
 • Større felt krever ofte samarbeid mellom flere grunneiere hvor vi koordinerer og sikrer fremdrift
 • Frigjort kapital kan brukes til å utvikle andre områder hos grunneier